26.01.2013

Bohaterowie

RED


   Verena Esther Vogel (18)

Obiecałam Ci, że po każdym upad­ku od­biję się od dna i znów pójdę przed siebie, choćby sto­py ka­leczyły głazy i cier­nie. Obiecałam, że nie przes­tanę się uśmie­chać i mi­mo prob­lemów znajdę po­wody do ra­dości. Obiecałam, że od­dam ko­muś ser­ce i nie zażądam od­da­nia go. Spełniłam obiet­ni­ce, więc możesz być ze mnie dum­ny. Gdziekol­wiek te­raz jes­teś i skądkol­wiek na mnie pat­rzysz. Gdy i ja przejdę tą gra­nicę znów ra­zem będziemy się śmiać z wyb­ryków nasze­go dzieciństwa.


zayn malik   


   

Zayn Malik (19)
Us­ta­wiam głośni­ki, ale cicho, i cho­wam się w mu­zykę. Za ok­nem jest pięknie: słońce jak dzwon, po obu stro­nach głębo­kie do­liny, wszędzie sos­ny. Ob­serwu­je gro­madzące się górą wiel­kie cu­mulu­sy i cały ot­wieram się na muzykę. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz